គោលការណ៍​ភាព​ឯកជន

CAB Credit ប្រើប្រាស់ និងស្នើសុំព័ត៌មានរបស់អតិថិជន ហើយប្តេជ្ញារក្សាព័ត៌មានអតិថិជនឱ្យមានសុវត្ថិភាព និងការពារ។ គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះពន្យល់ពីមូលហេតុដែលឥណទាន CAB ទាមទារព័ត៌មានរបស់អតិថិជន និងរបៀបដែលយើងប្រមូល ប្រើប្រាស់ បង្ហាញ និងធានាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន។ គោលការណ៍ឯកជនភាពនេះអនុវត្តចំពោះព័ត៌មានអតិថិជនដែលយើងប្រមូល និងពីភាគីទីបីទាំងនៅលើអ៊ីនធឺណិត និងក្រៅបណ្តាញ ប៉ុន្តែមិនអនុវត្តចំពោះព័ត៌មានអតិថិជនណាមួយដែលប្រមូលបានដោយភាគីទីបីនោះទេ។

តាមរយៈការចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រ និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ អ្នកបង្ហាញថាអ្នកបានអាន យល់ និងយល់ព្រមនឹងចងភ្ជាប់ដោយគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ឬកែប្រែគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះនៅពេលណាក៏បានដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។ ដូច្នេះ យើងស្នើឱ្យអ្នកពិនិត្យមើលគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ នៅពេលណាដែលអ្នកចូលប្រើសេវាកម្មរបស់យើងនៅលើគេហទំព័រ និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់យើង។ យើងក៏អាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការផ្លាស់ប្តូរសម្ភារៈចំពោះគោលការណ៍ឯកជនភាពតាមរយៈអ៊ីមែល ឬដោយប្រើការជូនដំណឹងនៅលើទំព័រដើមរបស់យើង។

លក្ខខណ្ឌ និងនិយមន័យខាងក្រោមត្រូវបានកំណត់នៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ៖

(i) “ឥណទាន CAB”, “យើង”, “យើង” និង “របស់យើង” មានន័យថា CAB Credit Sdn ។ Bhd. ដែលជាម្ចាស់ និងដំណើរការគេហទំព័រ www.cabcredit.co (“គេហទំព័រ និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ”)។

(ii) “អ្នក” និង “របស់អ្នក” មានន័យថាអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រ និងផលិតផល និងសេវាកម្មដែលផ្តល់តាមរយៈគេហទំព័រ និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ។

(iii) “សេវាកម្ម” រួមមានការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី និងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដោយពួកយើងតាមរយៈគេហទំព័រ និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់យើង។

ការប្រមូលព័ត៌មានអតិថិជន

នៅពេលណាដែលគណនីមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅលើឥណទាន CAB អ្នកនឹងត្រូវផ្តល់ឱ្យយើងនូវព័ត៌មានលម្អិតផ្ទាល់ខ្លួន និងព័ត៌មានដែលត្រូវការជាផ្នែកនៃដំណើរការកំណត់អត្តសញ្ញាណអតិថិជនរបស់យើង ហើយអ្នកយល់ព្រមចំពោះគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ ដែលគ្រប់គ្រងពីរបៀបដែលយើងប្រព្រឹត្តចំពោះព័ត៌មានរបស់អ្នក។ ក្នុងអំឡុងពេលប្រើប្រាស់សេវាកម្ម គេហទំព័រ កម្មវិធីទូរស័ព្ទ និងកម្មវិធីរបស់យើង យើងអាចប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនពីអ្នក និងភាគីទីបី។ ខណៈពេលដែលព័ត៌មានខ្លះត្រូវតែផ្តល់ជាកាតព្វកិច្ច ខ្លះទៀតជាជម្រើស ហើយផ្នែកខ្លះនៃព័ត៌មាននឹងនៅតែជាឯកជន ហើយព័ត៌មានខ្លះនឹងត្រូវបានចែករំលែកជាមួយភាគីទីបីដែលពាក់ព័ន្ធ។ ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យយើងគឺស្ម័គ្រចិត្ត។ ព័ត៌មាននេះរួមបញ្ចូល ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះព័ត៌មានខាងក្រោម៖

(i) ព័ត៌មានអំពីអ្នកនៅពេលអ្នកចុះឈ្មោះ ឬនៅពេលអ្នកប្រើគេហទំព័រ និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់យើង។

(ii) ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាឈ្មោះ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល លេខទំនាក់ទំនង ភេទ ថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើត ព័ត៌មានទំនាក់ទំនង អាស័យដ្ឋានជាដើម។

(iii) ព័ត៌មានអំពីប្រវត្តិប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក ដូចជាទិន្នន័យចំណាយ តាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងជាដើម។

(iv) យើងក៏អាចប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនផ្សេងទៀតដូចជា SMS ទំនាក់ទំនង ទិន្នន័យទីតាំង ទិន្នន័យឧបករណ៍ចល័តជាដើម។

(v) ការកំណត់អត្តសញ្ញាណតែមួយគត់របស់អ្នក ដូចជាឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងពាក្យសម្ងាត់ ព័ត៌មានចំណូលចិត្ត និងប្រវត្តិប្រតិបត្តិការ។

(vi) ព័ត៌មានដែលប្រមូលបានតាមរយៈ Facebook, Twitter, LinkedIn របស់អ្នក ឬគណនីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានភ្ជាប់ទៅគណនីនៅលើគេហទំព័រ និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ។

(vii) ព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យនៅពេលអ្នកសរសេរដោយផ្ទាល់មកយើង (រួមទាំងតាមអ៊ីមែល) ឬផ្តល់ឱ្យយើងតាមទូរស័ព្ទ។

(viii) ព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែល CAB Credit តម្រូវឱ្យប្រមូលតាមអាណត្តិជាក់លាក់ពីធនាគារណាមួយ ឬតាមតម្រូវការក្រោមច្បាប់ជាធរមាន។

(ix) ប្រមូលព័ត៌មាន និងទិន្នន័យអេឡិចត្រូនិច – ដូចជាទំព័រដែលបានមើល របៀបដែលអ្នករុករកតាមគេហទំព័រ និងធ្វើអន្តរកម្មជាមួយគេហទំព័រ។ល។

(x) យើងក៏អាចបង្ហោះរូបភាពពីឧបករណ៍របស់អ្នកសម្រាប់ការប្រមូលទិន្នន័យ និងគោលបំណង KYC ដោយមានការអនុញ្ញាតពីអ្នក។

តាមរយៈការចុះឈ្មោះគណនីឥណទាន CAB ឬចាប់ផ្តើមកម្មវិធីនៅលើគេហទំព័រឥណទាន CAB ឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទសម្រាប់ផលិតផល ឬសេវាកម្មណាមួយ អ្នកកំពុងយល់ព្រមក្នុងការទាក់ទងមកយើងដោយការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ សារអ៊ីមែល សារជាអក្សរ WhatsApp ឬទូរស័ព្ទ និងនៅក្នុង ការភ្ជាប់ជាមួយនឹងការហៅទូរសព្ទបែបនេះ អ្នកយល់ព្រមក្នុងការប្រើប្រាស់សារសំឡេងដែលបានកត់ត្រាទុកជាមុន ឬសិប្បនិម្មិត និង/ឬឧបករណ៍ហៅទូរសព្ទដោយស្វ័យប្រវត្តិ តាមលេខទូរស័ព្ទណាមួយដែលភ្ជាប់ជាមួយគណនីឥណទាន CAB របស់អ្នក រួមទាំងលេខទូរស័ព្ទចល័ត ឬនៅអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល ឬអាសយដ្ឋានផ្ញើសំបុត្រណាមួយដែលយើង មានសម្រាប់អ្នកនៅក្នុងកំណត់ត្រារបស់យើង ឬពីមូលដ្ឋានទិន្នន័យសាធារណៈ និងមិនមែនសាធារណៈផ្សេងទៀត យើងអាចចូលប្រើបានដោយស្របច្បាប់។ អ្នកយល់ព្រមថា CAB Credit អាចទាក់ទងអ្នកដោយប្រើព័ត៌មានដែលអ្នកបានផ្តល់ព័ត៌មាន និងការផ្តល់ជូនសេវាកម្មដែលមានតាមរយៈគេហទំព័រ CAB Credit និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ។

ព័ត៌មានដែលយើងប្រមូលបាននឹងអាស្រ័យលើផលិតផល និងសេវាកម្មដែលយើងផ្តល់ជូន ដោយផ្អែកលើមូលដ្ឋានបន្ត។ យើងប្រហែលជាមិនអាចផ្តល់សេវាកម្មរបស់យើងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពទេ ប្រសិនបើអ្នកមិនអនុញ្ញាតឱ្យយើងប្រមូលព័ត៌មានទាំងអស់ដែលយើងស្នើសុំ។

យើង និងអ្នកដទៃនឹងអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណអ្នកតាមទម្រង់ឥណទាន CAB របស់អ្នកដោយបង្កើតគណនី ឬចុះឈ្មោះតាមរយៈគេហទំព័រភាគីទីបី។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយសម្រាប់ការបង្កើតទម្រង់របស់អ្នក ឬព័ត៌មានដែលអ្នកផ្តល់ឱ្យនៅទីនោះ។ ឥណទាន CAB ក៏នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះព័ត៌មានណាមួយដែលប្រមូលបានក្នុងទម្រង់ជាសារ SMS ទំនាក់ទំនង ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ ឬប្រភពផ្សេងទៀតដែលអ្នកប្រើប្រាស់អាចផ្ទុកឡើង ដំណើរការប្រមូលទិន្នន័យអាចទាញយក ប្រើប្រាស់ និងប្រើប្រាស់ខុស។

ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលអ្នកនឹងផ្តល់ឱ្យយើងគឺស្ម័គ្រចិត្ត រួមទាំងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដ៏រសើបផងដែរ។ អ្នកយល់ថា CAB Credit អាចនឹងប្រើព័ត៌មានជាក់លាក់របស់អ្នក ដែលត្រូវបានកំណត់ថាជា ‘ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន ឬព័ត៌មានរសើប’ នៅក្រោមច្បាប់ IT ក្នុងគោលបំណងផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្ម និងសម្រាប់ការចែករំលែកព័ត៌មានតែជាមួយសាខាដែលជាកម្មវត្ថុនៃបញ្ហានេះ។ គោលការណ៍ឯកជនភាព ដូចដែលនឹងត្រូវបានពន្យល់បន្ថែមខាងក្រោម។

ការចែករំលែកព័ត៌មានអតិថិជនរបស់ភាគីទីបី

យើងនឹងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតដើម្បីធានាថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមិនត្រូវបានចែករំលែកជាសាធារណៈ ហើយប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រ និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទគឺជាការសម្ងាត់ ប្រសិនបើយើងប្រើភាគីទីបីសម្រាប់ប្រតិបត្តិការណាមួយនៃប្រតិបត្តិការទាំងនេះ យើងក៏នឹងធ្វើឱ្យប្រាកដថាការសម្ងាត់ត្រូវបានរក្សាទុកជាមួយភាគីទីបីដែលមានការអនុញ្ញាតទាំងនេះផងដែរ។ យើងគ្រាន់តែចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយភាគីទីបីដែលពាក់ព័ន្ធតាមការអនុញ្ញាត ឬតម្រូវដោយច្បាប់។ នៅពេលដែលយើងចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយអ្នកលក់ និងអ្នកផ្តល់សេវាដែលបំពេញមុខងារជំនួសយើង យើងតម្រូវឱ្យពួកគេរក្សាព័ត៌មានរបស់អ្នកជាសម្ងាត់ និងសុវត្ថិភាព ហើយពួកគេប្រើប្រាស់វាតាមតែការចាំបាច់ដើម្បីអនុវត្តការងាររបស់ពួកគេ ឬអនុលោមតាមច្បាប់ជាធរមាន។ យើងអាចចែករំលែកព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាមួយសាខា និងជាផ្នែកមួយនៃយុទ្ធនាការទីផ្សាររួមគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត។ លើសពីនេះ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនអាចត្រូវបានបង្ហាញ ឬផ្ទេរទៅឱ្យសាខារបស់យើង និងជាផ្នែកនៃ ឬក្នុងអំឡុងពេលការចរចា ការរួមបញ្ចូលគ្នា ការបង្រួបបង្រួម ការលក់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមហ៊ុន ឬភាគហ៊ុន ការផ្តល់ហិរញ្ញប្បទាន ការទិញយក សម្ព័ន្ធភាពយុទ្ធសាស្ត្រ ឬក្នុងស្ថានភាពផ្សេងទៀតដែលមានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។ អាចត្រូវបានផ្ទេរជាទ្រព្យសម្បត្តិអាជីវកម្មមួយរបស់ CAB Credit ។

ការការពារព័ត៌មានអតិថិជន

យើងរក្សាការការពារផ្នែករដ្ឋបាល បច្ចេកទេស និងរូបវន្តដែលបានរចនាឡើងដើម្បីការពារសុវត្ថិភាព ភាពសម្ងាត់ និងសុចរិតភាពនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ យើងរក្សាទុកទិន្នន័យអតិថិជនទាំងអស់នៅលើម៉ាស៊ីនមេពពក AWS ដើម្បីកាត់បន្ថយហានិភ័យនៃការបាត់បង់ ការប្រើប្រាស់ខុស ការចូលប្រើដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ការបង្ហាញ និងការផ្លាស់ប្តូរ។ ការការពារមួយចំនួនដែលយើងប្រើគឺ ជញ្ជាំងភ្លើង ការអ៊ិនគ្រីបទិន្នន័យ SSL និងការគ្រប់គ្រងការអនុញ្ញាត។ លើសពីនេះ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកស្ថិតនៅលើម៉ាស៊ីនមេ ឬនៅក្នុងតំបន់នៃគ្រឿងបរិក្ខារដែលមានតែបុគ្គលិក និងអ្នកម៉ៅការឥណទាន CAB ដែលបានជ្រើសរើសប៉ុណ្ណោះដែលអាចចូលប្រើប្រាស់បាន។

ជម្រើសទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អតិថិជន

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលមិនត្រូវបានប្រមូលនៅលើគេហទំព័រ និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ ឬពាក់ព័ន្ធនឹងសេវាកម្មនេះ ជាទូទៅមិនមែនជាកម្មវត្ថុនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះទេ។ គេហទំព័រ និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទអាចមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រផ្សេងទៀតដែលអាចប្រមូលព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន។ ឧទាហរណ៍ ឥណទាន CAB អាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាផ្សេងៗ ដែលសេវាកម្មរបស់អ្នកប្រហែលជាមានប្រយោជន៍ និងអាចរកបានសម្រាប់អ្នកពីគេហទំព័រ និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ ពីគេហទំព័រដែលភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រ និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទ ឬទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម។ អ្នកផ្តល់សេវាទាំងនោះអាចតម្រូវឱ្យអ្នកផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ពួកគេ។ លុះត្រាតែមានការផ្តល់ជូនយ៉ាងច្បាស់លាស់ចំពោះការផ្ទុយ គោលការណ៍ឯកជនភាពដែលអនុវត្តចំពោះគេហទំព័រនោះ ហើយមិនមែនគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះនឹងគ្រប់គ្រងការប្រមូល ការប្រើប្រាស់ ការបង្ហាញ និងសុវត្ថិភាពនៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។

អ្នកអាចចូលប្រើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន និងអត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់ ដែលយើងរក្សាទុកដោយចូលទៅកាន់គណនីរបស់អ្នក ហើយចូលទៅកាន់ “ប្រវត្តិរូបរបស់ខ្ញុំ”។ ផ្នែកនៃគេហទំព័រនេះត្រូវបានការពារដោយពាក្យសម្ងាត់ដើម្បីការពារព័ត៌មានរបស់អ្នកឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង។ ដើម្បីការពារការសម្ងាត់នៃព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនបែបនេះ អ្នកមិនគួរបង្ហាញពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកទៅនរណាម្នាក់ឡើយ។ អ្នកទទួលខុសត្រូវចំពោះការប្រើប្រាស់ទាំងអស់នៃគេហទំព័រ និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដោយបុគ្គលណាម្នាក់ដោយប្រើលេខសម្គាល់អតិថិជន និងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក។ ក្នុងនាមជាអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចុះឈ្មោះ អ្នកអាចធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពអាសយដ្ឋានរូបវន្ត លេខទូរស័ព្ទ និងព័ត៌មានអប់រំ និងការងាររបស់អ្នកបានគ្រប់ពេលនៅលើគេហទំព័រ។

ការតាមដាន ការប្រើប្រាស់ខូគី គេហទំព័រប៊ីកុន និងឧបករណ៍តាមដានស្រដៀងគ្នា

ខូគីគឺជាឯកសារទិន្នន័យតូចៗ ដែលគេហទំព័រផ្ទុកនៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក។ ឥណទាន CAB ប្រើខូគីសម្រាប់សុវត្ថិភាព និងដើម្បីធ្វើបដិរូបកម្មបទពិសោធន៍រុករកគេហទំព័ររបស់អ្នក។ យើងអាចប្រើខូឃីសម្រាប់ស្ថានភាពមួយចំនួនដូចជា

(i) ដើម្បីបែងចែកលេខអត្តសញ្ញាណទៅកម្មវិធីរុករកអ៊ីនធឺណិតរបស់អ្នក (អ្នកមិនអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណពីលេខនេះបានទេ)។

(ii) ដើម្បីធ្វើឱ្យគេហទំព័រ និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទរបស់យើងកាន់តែងាយស្រួលប្រើ។

(iii) ដើម្បីកំណត់ថាតើអ្នកបានចូលមើលគេហទំព័រពីមុនឬអត់។

(iv) ដើម្បីតាមដាន និងរាយការណ៍នៅលើគេហទំព័រ និងដំណើរការយុទ្ធនាការអនឡាញ។

(v) ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណទំព័រផ្សេងទៀត ឬគេហទំព័រភាគីទីបីដែលអ្នកបានចូលប្រើ។

(vi) ដើម្បីស្វែងរកការក្លែងបន្លំ និងសម្រាប់គោលបំណងសន្តិសុខ។

វាអាចទៅរួចសម្រាប់អ្នកដើម្បីកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធកម្មវិធីរុករករបស់អ្នក ដូច្នេះវាមិនទទួលបានខូគី។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ នេះមានន័យថា អ្នកនឹងមិនអាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មសុវត្ថិភាពដែលទាមទារខូគី ដើម្បីចូលរួមបានទេ។ សេវាកម្មទាំងនោះមួយចំនួនរួមមាន (ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ) កម្មវិធីអនឡាញរបស់យើង និងលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនរបស់សមាជិក។

ព័ត៌មានពីការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើគេហទំព័រផ្សេងៗ

យើងដាក់ និងតាមដានការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើគេហទំព័រភាគីទីបី។ ដូចអ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាច្រើនដែរ យើងផ្សព្វផ្សាយផលិតផល និងសេវាកម្មរបស់យើង ហើយយើងចុះកិច្ចសន្យាជាមួយភាគីទីបី ដើម្បីដាក់ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៅលើគេហទំព័រដែលមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយយើង ដែលយើងគិតថាការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទំនងជាពាក់ព័ន្ធបំផុត។ ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទាំងនេះអាចមានខូគី ឬយន្តការផ្សេងទៀតដែលអនុញ្ញាតឱ្យតាមដានការឆ្លើយតបរបស់អ្នកចំពោះការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មរបស់យើង។ យើង និងភាគីទីបីដែលបានចុះកិច្ចសន្យារបស់យើង តាមដាន និងរាយការណ៍ពីដំណើរការនៃយុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយ និងទីផ្សាររបស់យើង ដោយប្រើខូឃី គេហទំព័រប៊ីខន និងបច្ចេកវិទ្យាស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀត ដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីប្រមូល និងរក្សាទុកព័ត៌មានអំពីការចូលមើលរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ការចូលមើលទំព័រ និងរយៈពេល និងការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មជាក់លាក់។ ឬតំណដែលអ្នកប្រើប្រាស់ចុចលើដើម្បីចូលទៅកាន់គេហទំព័រ។ មិនមានព័ត៌មានដែលអាចកំណត់អត្តសញ្ញាណផ្ទាល់ខ្លួនត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងអំឡុងពេលដំណើរការនេះទេ។

ទាក់ទងឥណទាន CAB

ប្រសិនបើអ្នកមានសំណួរទាក់ទងនឹងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង ឬប្រសិនបើអ្នកជឿថាឥណទាន CAB មិនបានគោរពតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះទាក់ទងនឹងព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំតាម cabcredit@gmail.com ។ ប្រសិនបើអ្នកកំពុងរាយការណ៍ពីការមិនអនុលោមតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពនេះ នៅក្នុងអ៊ីមែល ឬសំបុត្ររបស់អ្នក សូមពណ៌នាឱ្យបានលម្អិតតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន (ប៉ុន្តែដោយមិនបង្ហាញព័ត៌មានរសើបណាមួយអំពីអ្នក ឬភាគីទីបី) របៀបដែលអ្នកជឿថាគោលការណ៍ឯកជនភាពមិនត្រូវបានអនុវត្ត។

គោលការណ៍រក្សាទិន្នន័យ និងលុបទិន្នន័យ

កម្មវិធីរបស់យើងប្រមូល និងរក្សាទុកទិន្នន័យអ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់គោលបំណងកែលម្អ និងប្ដូរសេវាកម្មរបស់យើង។ យើងរក្សាទិន្នន័យដែលប្រមូលបានតាមរយៈកម្មវិធីរបស់យើងដោយគ្មានកំណត់ លុះត្រាតែអ្នកប្រើប្រាស់ស្នើសុំការលុបរបស់វា។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យើងយល់ពីសារៈសំខាន់នៃភាពឯកជន និងការគ្រប់គ្រងអ្នកប្រើប្រាស់លើព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេ។ ដូច្នេះ យើងផ្តល់ជូនអ្នកប្រើប្រាស់នូវជម្រើសក្នុងការលុបទិន្នន័យរបស់ពួកគេដោយទាក់ទងមកយើងតាមរយៈអ៊ីមែល។ យើងនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើបែបនេះក្នុងរយៈពេលដ៏សមរម្យមួយ ហើយនឹងចាត់វិធានការសមស្របដើម្បីសុវត្ថិភាព និងលុបទិន្នន័យដែលបានស្នើសុំទាំងស្រុងចេញពីប្រព័ន្ធរបស់យើង។ យើងខិតខំរក្សាតម្លាភាព និងទំនុកចិត្តជាមួយអ្នកប្រើប្រាស់របស់យើង ហើយប្តេជ្ញាការពារភាពឯកជនរបស់ពួកគេ។
ដើម្បីស្នើសុំការលុបទិន្នន័យ សូមផ្ញើអ៊ីមែលមកយើងជាមួយនឹងព័ត៌មានគណនីរបស់អ្នកទៅកាន់ cabcredit@gmail.com