លក្ខខណ្ឌ

ឥណទាន CAB មានមូលដ្ឋានចេញពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ី ហើយគេហទំព័ររបស់យើងគឺ www.cabcredit.co (“គេហទំព័រ”) ហើយក្រោយមកទៀតនឹងត្រូវបានគេហៅថា “ឥណទាន CAB” ឬ “យើង” ឬ “យើង” ។ ក្នុងនាមជាអ្នកប្រើប្រាស់ (“អ្នកប្រើប្រាស់”) នៃគេហទំព័រនេះ អ្នកប្រើប្រាស់យល់ថា ឥណទាន CAB គឺជាវេទិកាមួយដែលផ្តល់នូវការចូលដំណើរការរវាងអ្នកប្រើប្រាស់ជាច្រើនក្នុងទម្រង់ជាស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ដៃគូទិន្នន័យ និងដៃគូផ្សេងទៀត អ្នកឱ្យខ្ចី អ្នកខ្ចី អ្នកផ្តល់សេវាកម្ម។ល។ ទិដ្ឋភាពនៃការសម្របសម្រួលសកម្មភាពផ្តល់ប្រាក់កម្ចី និងកម្ចី រួមទាំងការផ្តល់ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាប្រាក់កម្ចីជាដើម រវាងអ្នកប្រើប្រាស់។ វាត្រូវបានបញ្ជាក់នៅទីនេះថាពាក្យ “អ្នកប្រើប្រាស់” មានន័យថាបុគ្គលណាម្នាក់ដែលប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ពោលគឺអ្នកប្រើប្រាស់ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ដៃគូទិន្នន័យ និងដៃគូផ្សេងទៀត។ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះបង្កប់ន័យថាអ្នកបានអាន យល់ និងយល់ព្រមគោរពតាមលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម ការបដិសេធ លក្ខខណ្ឌ និងលក្ខខណ្ឌ (“លក្ខខណ្ឌ”)។ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះ រួមជាមួយនឹងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង ដូចដែលបានផ្តល់នៅលើគេហទំព័រ (“គោលការណ៍ឯកជនភាព”) គ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក។ ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ស្របនឹងផ្នែកណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះទេ សូមកុំប្រើគេហទំព័រ។

ទូទៅ

គេហទំព័រផ្តល់នូវការចូលទៅកាន់វេទិកាអនឡាញ (“វេទិកា”) ដែលប្រមូលផ្តុំអ្នកប្រើប្រាស់ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ដៃគូទិន្នន័យ និងដៃគូផ្សេងទៀតដែលមានបំណងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌនៅទីនេះ។ ឥណទាន CAB គឺគ្រាន់តែជាអ្នកសម្របសម្រួលដែលផ្តល់នូវវេទិកាសម្រាប់បុគ្គលណាមួយដែលត្រូវការផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ ដូចជាអ្នកប្រើប្រាស់ ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ ដៃគូទិន្នន័យ និងដៃគូផ្សេងទៀតជាដើម រួមទាំងការតភ្ជាប់អ្នកប្រើប្រាស់សម្រាប់ជំនួយទាក់ទងនឹងផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុ។ ឥណទាន CAB គ្រាន់តែជួយសម្រួលដល់ប្រតិបត្តិការរវាងមនុស្សពីរនាក់នោះ។

សិទ្ធិ

អ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះប្រកាសយ៉ាងច្បាស់ និងយល់ព្រមថាអ្នកប្រើប្រាស់គឺជាបុគ្គលធម្មជាតិ និងស្របច្បាប់ ដែលបានឈានដល់អាយុយ៉ាងតិច 18 ឆ្នាំ ហើយត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលកិច្ចសន្យាក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដោយស្របច្បាប់។ អ្នក​ប្រើ​អាច​ប្រើប្រាស់​សេវាកម្ម​របស់​គេហទំព័រ​ដោយ​អនុលោម​តាម​លក្ខខណ្ឌ​លម្អិត​បន្ទាប់​ពី​នេះ។ ក្នុងករណី យើងជ្រើសរើសមិនគិតថ្លៃសេវាណាមួយដែលផ្តល់ក្នុងគេហទំព័រ ដោយការចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័រ អ្នកប្រើប្រាស់ត្រូវយល់ព្រម និងគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានរៀបរាប់នៅពេលក្រោយ។ ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់បំពានលើលក្ខខណ្ឌណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ឬបំពានលើកិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានបញ្ចូលតាមរយៈមជ្ឈដ្ឋាននៃគេហទំព័រ យើងអាចបញ្ចប់សមាជិកភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ លុបប្រវត្តិរូបរបស់គាត់ និងខ្លឹមសារ ឬព័ត៌មានណាមួយដែលបានបង្ហោះលើអ៊ីនធឺណិតដោយអ្នកប្រើប្រាស់នៅលើគេហទំព័រ។ និង/ឬហាមឃាត់អ្នកប្រើប្រាស់មិនឱ្យប្រើប្រាស់ ឬចូលប្រើវេទិការតាមរយៈគេហទំព័រនៅពេលណាក៏បាន តាមការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួន ដោយមានឬគ្មានការជូនដំណឹង រួមទាំងដោយគ្មានការកំណត់ ប្រសិនបើវាជឿថាអ្នកមានអាយុក្រោម 18 ឆ្នាំ។

ការទទួលយកលក្ខខណ្ឌ

ក្នុងនាមជាអ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ អ្នកបានយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌដែលយើងបានផ្តល់នៅក្រោមនេះ ឬកន្លែងផ្សេងទៀតនៅលើគេហទំព័រនេះ រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការបដិសេធនៅលើគេហទំព័រនេះទេ។ អ្នកត្រូវបានណែនាំឱ្យអាន និងយល់ពីលក្ខខណ្ឌដែលបានចែង ហើយក្នុងករណីដែលអ្នកមិនចង់យល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ សូមបដិសេធពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ។ គេហទំព័រគឺជាវេទិកាអនឡាញដែលផ្តល់ឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបានចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័រជាមួយនឹងការចូលទៅកាន់មូលដ្ឋានទិន្នន័យរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ យើងជាអ្នកផ្តល់សេវាសម្របសម្រួលការចូលប្រើរវាងបុគ្គលដែលមានឆន្ទៈក្នុងការខ្ចី និងបុគ្គលដែលត្រូវការការខ្ចី។ ការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយទាក់ទងនឹងការផ្តល់ប្រាក់កម្ចី និងការខ្ចីប្រាក់ក៏ជាកម្មវត្ថុនៃជម្រើសរបស់អ្នកប្រើប្រាស់រៀងៗខ្លួនក្នុងសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួនក្នុងនាមជាអ្នកឱ្យខ្ចី/អ្នកខ្ចី/អ្នកប្រើប្រាស់ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀតដែលមានចែងក្នុងគេហទំព័រ។ លើសពីនេះ យើងផ្តល់ការគាំទ្រដល់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការផ្ទៀងផ្ទាត់សមត្ថភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ យើងរក្សាសិទ្ធិ តាមការសម្រេចចិត្តតែមួយគត់របស់ខ្លួន ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែ បន្ថែម ឬដកចេញផ្នែកនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ នៅពេលណាក៏បាន ដោយមិនមានការជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនណាមួយដល់អ្នកប្រើប្រាស់ឡើយ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ក្នុងការពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌទាំងនេះជាទៀងទាត់សម្រាប់ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព/ការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ។ អ្នកប្រើប្រាស់បន្តប្រើប្រាស់គេហទំព័របន្ទាប់ពីការប្រកាសការផ្លាស់ប្តូរនឹងមានន័យថាអ្នកប្រើប្រាស់បានទទួលយក និងយល់ព្រមចំពោះការកែប្រែ។

អាជ្ញាប័ណ្ណ និងការចូលប្រើគេហទំព័រ

CAB Credit ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវអាជ្ញាប័ណ្ណមានកំណត់ក្នុងការចូលប្រើ និងប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួននៃគេហទំព័រ ប៉ុន្តែមិនមែនដើម្បីទាញយកសម្ភារៈណាមួយពីវា (ក្រៅពីឃ្លាំងសម្ងាត់ទំព័រ) ឬកែប្រែវា ឬផ្នែកណាមួយរបស់វា លើកលែងតែមានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពី CAB Credit និង / ឬសាខារបស់វា ដូចដែលអាចអនុវត្តបាន។ រាល់ការចូលប្រើដោយគ្មានការអនុញ្ញាតទៅកាន់គេហទំព័រ ឬបណ្តាញណាមួយ ម៉ាស៊ីនមេ ឬប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់ទៅគេហទំព័រ និងការប៉ុនប៉ងកែប្រែ សម្រប បកប្រែ ឬបញ្ច្រាសផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រ ឬធ្វើទ្រង់ទ្រាយ ឬស៊ុមផ្នែកណាមួយនៃទំព័រនៃគេហទំព័រ រក្សាទុក ក្នុងវិសាលភាពដែលបានអនុញ្ញាតយ៉ាងច្បាស់ដោយលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតទេ។ អាជ្ញាប័ណ្ណនេះមិនអាចផ្ទេរបានទេ ហើយមិនអនុញ្ញាតឱ្យលក់បន្ត ឬពាណិជ្ជកម្មណាមួយនៃគេហទំព័រនេះ ឬខ្លឹមសាររបស់វាឡើយ។ រាល់ការទាញយក ឬចម្លងព័ត៌មានគណនីសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ដល់នរណាម្នាក់ក្រៅពីការប្រើប្រាស់របស់អ្នក។ ឬការប្រើប្រាស់ការជីកយករ៉ែទិន្នន័យ មនុស្សយន្ត ឬឧបករណ៍ប្រមូល និងទាញយកទិន្នន័យស្រដៀងគ្នា។ គេហទំព័រនេះ ឬផ្នែកណាមួយនៃគេហទំព័រនេះ (រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះសម្ភារៈរក្សាសិទ្ធិ ពាណិជ្ជសញ្ញា ឬព័ត៌មានកម្មសិទ្ធិផ្សេងទៀត) មិនអាចផលិតឡើងវិញ ចម្លង ចម្លង លក់ លក់បន្ត បានទស្សនា ចែកចាយ ឬធ្វើអាជីវកម្មផ្សេងទៀតសម្រាប់គោលបំណងពាណិជ្ជកម្មណាមួយដោយមិនបញ្ចេញមតិ។ ការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពី CAB Credit និង/ឬសាខារបស់វា ដូចដែលអាចអនុវត្តបាន។ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រដែលគ្មានការអនុញ្ញាតណាមួយត្រូវបញ្ចប់ការអនុញ្ញាត ឬដកហូតអាជ្ញាប័ណ្ណដែលផ្តល់ដោយ CAB Credit ។

ការត្រួតពិនិត្យគេហទំព័រ និងគណនីរបស់អ្នក។

ឥណទាន CAB តែងតែមានសិទ្ធិ និងសេរីភាពក្នុងការត្រួតពិនិត្យមាតិកានៃគេហទំព័រដែលនឹងរួមបញ្ចូលព័ត៌មានដែលបានផ្តល់នៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក។ ការត្រួតពិនិត្យគេហទំព័រមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការកំណត់ភាពត្រឹមត្រូវនៃព័ត៌មានដែលផ្តល់ដោយអ្នក ហើយអ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់រូបនៅតែរក្សាការស្របគ្នាជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌដែលបានផ្តល់នៅទីនេះ។ អនុលោមតាមល័ក្ខខ័ណ្ឌដែលបានរៀបរាប់នៅទីនេះក្នុង CAB Credit ក៏មានសេរីភាពក្នុងការដកចេញនូវមាតិកាដែលមិនពេញចិត្តណាមួយដែលផ្ទុយនឹងលក្ខខណ្ឌដែលមាននៅទីនេះ ឬចែករំលែកព័ត៌មានទាំងនោះជាមួយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលណាមួយតាមនីតិវិធីដែលច្បាប់កំណត់សម្រាប់ពេលបច្ចុប្បន្ន។ ជាធរមាននៅម៉ាឡេស៊ី។

ដែនកំណត់នៃការទទួលខុសត្រូវ និងការមិនទទួលខុសត្រូវលើការធានា

ទោះបីជាមានអ្វីដែលផ្ទុយពីនេះក៏ដោយ ទាំង CAB Credit ឬក្រុមហ៊ុនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធរបស់ខ្លួន ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ មន្ត្រី នាយក បុគ្គលិក ឬភាគីពាក់ព័ន្ធណាមួយត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នក ឬភាគីទីបីសម្រាប់ការខូចខាតដោយប្រយោល ចៃដន្យ ពិសេស ឬជាផលវិបាក ឬការខូចខាតណាមួយឡើយ។ ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូល ឬប្រាក់ចំណេញដែលកើតឡើងក្រោម ឬទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ក្នុងកម្រិតអតិបរិមាដែលច្បាប់អនុញ្ញាត អ្នកលះបង់ ដោះលែង បញ្ចេញ និងរក្សាទុកឥណទាន CAB ដែលគ្មានគ្រោះថ្នាក់ ក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធ និងក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ និងនាយក មន្រ្តី បុគ្គលិក និងភ្នាក់ងារនីមួយៗរបស់ពួកគេ ពីការទាមទារ ការបាត់បង់ ការខូចខាត ការទទួលខុសត្រូវ ការចំណាយ និងមូលហេតុនៃសកម្មភាពដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នក។

ក្នុងនាមជាអ្នកប្រើប្រាស់ អ្នកក៏ទទួលស្គាល់ថាយើងបានរក្សា និងអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យ និងសមតុល្យដែលអាចធ្វើទៅបាន ដើម្បីធានានូវភាពជឿជាក់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដូចដែលបានរាយនៅលើវេទិកា។ ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់នៅលើគេហទំព័រគឺផ្អែកលើព័ត៌មានដែលត្រូវបានផ្តល់ឱ្យយើង។ ក្នុងករណីដែលអ្នកប្រើប្រាស់មិនបង្ហាញព័ត៌មានណាមួយដល់យើង ហើយដូចគ្នានេះមិនត្រូវបានរកឃើញនៅលើកដំបូងដោយពួកយើង បើទោះបីជាវិធានការទាំងអស់ត្រូវបានអនុម័តដើម្បីបញ្ជាក់ការវាយតម្លៃ ឬភាពជឿជាក់របស់អ្នកប្រើក៏ដោយ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការទាមទារ ឬបំណុលណាមួយឡើយ។ យើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះលំនាំដើមណាមួយក្នុងនាមអ្នកប្រើប្រាស់ឡើយ។ យើងជាវេទិកាព័ត៌មានមួយ ហើយអ្នកប្រើប្រាស់មានសិទ្ធិធ្វើការឧស្សាហ៍ព្យាយាមដោយខ្លួនឯង មុនពេលចាត់វិធានការណាមួយដើម្បីផ្តួចផ្តើមដំណើរការដែលបានរៀបរាប់នៅក្នុងគេហទំព័រ។

ឥណទាន CAB មិនធ្វើតំណាង ឬការធានាអំពីភាពត្រឹមត្រូវ ភាពជឿជាក់ ភាពពេញលេញ ភាពបច្ចុប្បន្ន និង/ឬភាពទាន់ពេលវេលានៃមាតិកា ព័ត៌មាន កម្មវិធី អត្ថបទ ក្រាហ្វិក តំណភ្ជាប់ ឬទំនាក់ទំនងដែលបានផ្តល់នៅលើ ឬតាមរយៈការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ ឬប្រតិបត្តិការនោះ។ គេហទំព័រនឹងមិនមានកំហុស និង/ឬមិនមានការរំខាន។ ដូច្នេះហើយ យើងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតរូបិយវត្ថុ ឬការខូចខាតផ្សេងទៀតដែលកើតឡើងដោយអ្នក ដោយសារការពន្យារពេល ការបរាជ័យ ការរំខាន ឬអំពើពុករលួយនៃទិន្នន័យ ឬព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលបានបញ្ជូនទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ។ និង/ឬការរំខាន ឬកំហុសក្នុងប្រតិបត្តិការនៃគេហទំព័រ។ ដែនកំណត់នៃប្រយោគនៃការទទួលខុសត្រូវនេះ មានសិទ្ធិគ្រប់គ្រងលើការផ្តល់ការប៉ះទង្គិច ឬមិនស៊ីសង្វាក់គ្នាដែលមាននៅក្នុងឯកសារ/ខ្លឹមសារណាមួយដែលរួមបញ្ចូលលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ វាអាស្រ័យលើអ្នកក្នុងការប្រុងប្រយ័ត្នដើម្បីធានាថាអ្វីដែលអ្នកជ្រើសរើសសម្រាប់ការប្រើប្រាស់របស់អ្នកគឺមិនមានធាតុដូចជាមេរោគ ដង្កូវ មេរោគ សេះ Trojan និងរបស់ផ្សេងទៀតដែលមានលក្ខណៈបំផ្លិចបំផ្លាញ។

សំណង

អ្នកយល់ព្រមក្នុងការទូទាត់សំណង រក្សាទុក និងកាន់កាប់ CAB Credit សាខារបស់ខ្លួន អ្នកម៉ៅការ បុគ្គលិក មន្ត្រី នាយក ភ្នាក់ងារ និងសហការីភាគីទីបី អាជ្ញាបណ្ណ និងដៃគូដែលមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ពីការទាមទារ ការទាមទារ ការខាតបង់ ការខូចខាត និងការទទួលខុសត្រូវណាមួយឡើយ។ ការចំណាយ និងការចំណាយ រួមទាំងថ្លៃឈ្នួល និងការចំណាយផ្លូវច្បាប់ដោយគ្មានដែនកំណត់ ដែលកើតឡើងពី ឬទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ ឬការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នកខុស ឬគេហទំព័រ ការបំពានណាមួយដោយអ្នកនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ឬការរំលោភបំពានណាមួយនៃតំណាង ការធានា។ និងកតិកាសញ្ញាដែលធ្វើឡើងដោយអ្នកនៅទីនេះ ឬការរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ឬសិទ្ធិផ្សេងទៀតរបស់បុគ្គល ឬអង្គភាពណាមួយ ឬជាលទ្ធផលនៃសម្ភារៈគំរាមកំហែង ប្រមាថ អាសអាភាស យាយី ឬការប្រមាថណាមួយដែលបានបង្ហោះ/បញ្ជូនដោយអ្នកនៅលើគេហទំព័រ។ ឥណទាន CAB រក្សាសិទ្ធិដោយការចំណាយរបស់អ្នក ដើម្បីទទួលយកការការពារ និងការគ្រប់គ្រងផ្តាច់មុខនៃបញ្ហាណាមួយដែលអ្នកត្រូវបានតម្រូវឱ្យសងសំណងដល់ពួកយើង រួមទាំងសិទ្ធិក្នុងការដោះស្រាយ ហើយអ្នកយល់ព្រមក្នុងការសហការជាមួយនឹងការការពារ និងការដោះស្រាយការទាមទារទាំងនេះរបស់យើង។ យើងនឹងប្រើប្រាស់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសមហេតុផល ដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការទាមទារ សកម្មភាព ឬដំណើរការណាមួយដែលនាំមកដោយភាគីទីបី ដែលជាកម្មវត្ថុនៃការទូទាត់សំណងដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ នៅពេលដឹងអំពីវា។ កថាខណ្ឌនេះនឹងរួចផុតពីការបញ្ចប់នៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។

អ្នកផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម / តំណភ្ជាប់ភាគីទីបីនៅលើគេហទំព័រ

CAB Credit មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមាននៅក្នុងគេហទំព័រនោះទេ។ យើងមិនមានការគ្រប់គ្រង និងទទួលយកនូវការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រ ឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទណាមួយដែលមានតំណភ្ជាប់ពីគេហទំព័រនោះទេ។ គេហទំព័រ និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដែលបានភ្ជាប់បែបនេះត្រូវបានផ្តល់ជូន “ដូចដែលមាន” សម្រាប់ភាពងាយស្រួលរបស់អ្នកប្រើតែប៉ុណ្ណោះ ដោយគ្មានការធានា បង្ហាញ ឬបង្កប់ន័យសម្រាប់ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់នៅក្នុងពួកគេ។ យើងមិនផ្តល់ការយល់ព្រម ឬការណែនាំណាមួយនៃគេហទំព័រភាគីទីបី ឬកម្មវិធីទូរស័ព្ទដែលគេហទំព័រផ្តល់តំណភ្ជាប់នោះទេ។ លើសពីនេះ អ្នកប្រើប្រាស់យល់ព្រម និងយល់ព្រមថាខ្លឹមសារដែលបានផ្តល់នៅក្នុងគេហទំព័រនឹងត្រូវធ្វើសមកាលកម្ម ហើយនឹងមានជាមធ្យោបាយទាំងពីរ។

ច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន។

ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះរបស់អ្នក និងលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលមានចែងក្នុងគោលការណ៍នេះគឺស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ី។ ក្នុងករណីមានវិវាទណាមួយដែលកើតចេញពីការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ តុលាការនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងមានយុត្តាធិការផ្តាច់មុខ។

ទុក្ខព្រួយ

អ្នក​ប្រើ​មាន​សិទ្ធិ​អំណាច​ពេញលេញ​ក្នុង​ការ​ដាក់​ពាក្យ​បណ្ដឹង/ចែករំលែក​មតិកែលម្អ ប្រសិនបើ​ពួកគេ​ខកចិត្ត​ចំពោះ​សេវាកម្ម​ដែល​បង្ហាញ​ដោយ CAB Credit។ ពួកគេអាចផ្តល់ពាក្យបណ្តឹង / មតិកែលម្អរបស់ពួកគេជាលាយលក្ខណ៍អក្សរឬតាមរយៈអ៊ីម៉ែលទៅ cabcredit@gmail.com ។

ការបដិសេធនៃការធានា

អ្នកយល់ច្បាស់ហើយយល់ព្រមថា:

ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នក និងរាល់ព័ត៌មាន ផលិតផល និងខ្លឹមសារផ្សេងទៀត (រួមទាំងភាគីទីបី) រួមបញ្ចូលក្នុង ឬអាចចូលប្រើបានពីសេវាកម្ម គឺស្ថិតក្នុងហានិភ័យតែមួយគត់របស់អ្នក។ សេវាកម្មត្រូវបានផ្តល់ជូននៅលើមូលដ្ឋាន “ដូចដែលមាន” និង “តាមដែលមាន” ។ ក្រុមហ៊ុន និងអ្នកផ្តល់សេវាបដិសេធទាំងស្រុងនូវការធានាគ្រប់ប្រភេទទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម និងគ្រប់ព័ត៌មាន ផលិតផល និងខ្លឹមសារផ្សេងទៀត (រួមទាំងភាគីទីបី) រួមបញ្ចូលក្នុង ឬអាចចូលប្រើបានពីសេវាកម្ម ទោះជាការបង្ហាញ ឬដោយបង្កប់ន័យ រួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ ការធានាដោយបង្កប់ន័យនៃភាពអាចធ្វើជំនួញបាន សម្បទាសម្រាប់គោលបំណងជាក់លាក់មួយ និងការមិនរំលោភបំពាន។

ក្រុមហ៊ុន និងអ្នកផ្តល់សេវាមិនធានាទេថា:

សេវាកម្មនឹងបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។

សេវាកម្មនេះនឹងមិនមានការរំខាន ទាន់ពេលវេលា សុវត្ថិភាព ឬគ្មានកំហុស។

លទ្ធផលដែលអាចទទួលបានពីការប្រើប្រាស់សេវាកម្មនឹងមានភាពត្រឹមត្រូវ ឬអាចទុកចិត្តបាន។

រាល់កំហុសឆ្គងនៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យានឹងត្រូវបានកែដំរូវ។

ហើយអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការខូចខាតណាមួយចំពោះប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក ឬការបាត់បង់ទិន្នន័យដែលបណ្តាលមកពីការទាញយកសម្ភារៈទាំងនោះ។ គ្មានការណែនាំ ឬព័ត៌មាន មិនថាផ្ទាល់មាត់ ឬជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ដែលអ្នកទទួលបានពីក្រុមហ៊ុន ឬអ្នកផ្តល់សេវាតាមរយៈ ឬពីសេវាកម្មនឹងបង្កើតការធានាណាមួយដែលមិនបានបញ្ជាក់ច្បាស់លាស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។

ដែន​កំណត់​នៃ​ការទទួលខុសត្រូវ

អ្នកយល់ព្រមថា ទាំងក្រុមហ៊ុន ឬអ្នកផ្តល់សេវា ឬសាខាណាមួយរបស់ពួកគេ អ្នកផ្តល់គណនី ឬសាខាណាមួយរបស់ពួកគេនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាតណាមួយ ដែលមេធាវី និងតុលាការតែងតែហៅដោយផ្ទាល់ ប្រយោល ឧប្បត្តិហេតុ ពិសេស ផលវិបាក ឬការខូចខាតគំរូ រួមទាំង ប៉ុន្តែ មិនកំណត់ចំពោះការខូចខាតចំពោះការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញ សុច្ឆន្ទៈ ការប្រើប្រាស់ទិន្នន័យ ឬការខាតបង់អរូបីផ្សេងទៀត ទោះបីជាក្រុមហ៊ុន ឬអ្នកផ្តល់សេវាត្រូវបានណែនាំអំពីលទ្ធភាពនៃការខូចខាតបែបនេះក៏ដោយ ដែលបណ្តាលមកពី៖

ការប្រើប្រាស់ ឬអសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។

តម្លៃនៃការទទួលបានទំនិញ និងសេវាកម្មជំនួស។

ផលិតផល ទិន្នន័យ ព័ត៌មាន ឬសេវាកម្មដែលបានទិញ ឬទទួលបាន ឬសារដែលទទួលបាន ឬប្រតិបត្តិការដែលបានបញ្ចូល តាមរយៈ ឬពីសេវាកម្ម។

ការចូលប្រើដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ឬផ្លាស់ប្តូរការបញ្ជូន ឬទិន្នន័យរបស់អ្នក។

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ ឬការប្រព្រឹត្តរបស់នរណាម្នាក់លើសេវាកម្ម។

ការប្រើប្រាស់ ការអសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់ ការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត ការអនុវត្ត ឬការមិនដំណើរការនៃគេហទំព័រអ្នកផ្តល់សេវាគណនីភាគីទីបីណាមួយ ទោះបីជាអ្នកផ្តល់សេវាត្រូវបានណែនាំពីមុនអំពីលទ្ធភាពនៃការខូចខាតបែបនេះក៏ដោយ។

បញ្ហាផ្សេងទៀតទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម។

សំណង

អ្នកយល់ព្រមដើម្បីការពារ និងផ្តល់សំណងពេញលេញដល់ក្រុមហ៊ុន និងអ្នកផ្តល់សេវា និងសាខារបស់ពួកគេពីការទាមទារភាគីទីបី ការទទួលខុសត្រូវ ការខូចខាត ការចំណាយ និងការចំណាយ (រួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះថ្លៃមេធាវីសមហេតុផល) ដែលបណ្តាលមកពី ឬកើតឡើងពីការប្រើប្រាស់របស់អ្នក សេវាកម្ម ការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ឬការរំលោភបំពានរបស់អ្នក ឬការរំលោភបំពានដោយអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតនៃគណនីរបស់អ្នក កម្មសិទ្ធិបញ្ញា ឬសិទ្ធិផ្សេងទៀតរបស់អ្នកណាម្នាក់។

គោលការណ៍ឯកសារ

CAB Credit មិនប្រគល់ឯកសារអតិថិជនណាមួយ រួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ ភស្តុតាងអាសយដ្ឋាន និងរូបថត។ CAB Credit អាចបង្ហាញព័ត៌មាន/ឯកសាររបស់អតិថិជនទៅកាន់ភ្នាក់ងារឥណទាន/ការិយាល័យ ឬស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត/ភាគីទីបីដែលអាចត្រូវការព័ត៌មានតាមការចាំបាច់ដោយ CAB Credit/ អាជ្ញាធរបទប្បញ្ញត្តិ/ច្បាប់ផ្សេងទៀត។ ក្នុងន័យនេះ អតិថិជនលះបង់សិទ្ធិឯកជនភាព។

*ចំណាំ៖ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះអាចផ្លាស់ប្តូរទៅតាមការកំណត់ដោយ CAB Credit ពីពេលមួយទៅពេលមួយ។